KBT – KOGNITIV BETEENDETERAPI

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi riktat till vuxna, ungdomar och par

De personer som söker psykoterapi kan lida av en mängd olika problem. Det kan röra sig om depressioner, ångest, kriser, utmattning, tvångstankar/tvångsbeteenden, fobier, eller en allmän oro och grubbel över livet. Det kan även handla om existentiella funderingar eller dilemman som kan själv inte kommer vidare med.

I KBT arbetar terapeut och klient tillsammans på ett öppet och tydligt sätt. Arbetet är oftast grundat på de konkreta problem som klienten upplever i livet. Man sätter tillsammans upp mål att arbeta mot i terapin. Oftast räcker det med att fokusera arbetet på här-och-nu. Men ibland är det även nödvändigt att även går tillbaks och undersöka tidigare erfarenheter i livet.

Terapiarbetet i KBT är tidsbegränsat och strukturerat. Det handlar oftast om kortare behandlingskontakter. En terapi inleds med en kartläggning av vad problemen består i, och vad som terapeuten och klienten beslutar att de tillsammans ska arbeta med. Det fortsatta arbetet baseras på den problemformulering och behandlingsplan som man tillsammans har utarbetat. Varje samtal är 50 min långt.

Ibland behöver man inte gå in i en psykoterapiprocess med klart uppsatta mål. Man kan behöva samtala med en professionell person för att finna vägledning i livet kring de svårigheter som kan uppstå. Det är då inte nödvändigt med en längre psykoterapi utan kan räcka med några enstaka samtal.

Parsamtal och familjesamtal

Par- och familjesamtal handlar oftast om ett fåtal samtal med lite längre tid mellan träffarna. Detta för att själva få tid till att arbeta med förändringar i relationen. Vid par- och familjesamtal behövs 1,5 tim för att samtliga ska komma till tals och ge sin bild av de problem paret eller familjen söker hjälp för.

Ungdomsterapi

Ungdomar lever ibland ett utsatt liv i det samhälle som vuxit fram. De kan ibland behöva en kortare samtalskontakt för att komma vidare i livet. Det kan handla om nedstämdhet, ångest och oro, eller något som hänt dem i livet och som behöver bearbetas. I arbetet med ungdomar är det oftast relativt enkelt att hitta kraft, och att finna vägar till förändring. Ibland behöver ungdomen få samtala om sådant som är svårt att tala med sina föräldrar om. Det kan i vissa fall vara bra att växla mellan enskilda samtal och föräldra-barn samtal/familjesamtal.

Några av de problem och svårigheter som kan vara anledning till att man söker psykoterapi beskrivs mer här

Se även Boktips och Länkar