Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi KBT riktat till vuxna, ungdomar och par.

De personer som söker psykoterapi kan lida av en mängd olika problem. Det kan röra sig om depressioner, ångest, kriser, utmattning, tvångstankar/tvångsbeteenden, fobier, eller en allmän oro och grubbel över livet. Det kan även handla om existentiella funderingar eller dilemman som en själv inte kommer vidare med.

I KBT arbetar terapeut och klient tillsammans på ett öppet och tydligt sätt. Arbetet är oftast grundat på de konkreta problem som klienten upplever i livet. Vi sätter tillsammans upp mål att arbeta mot i terapin. Oftast räcker det med att fokusera arbetet på här-och-nu. Men ibland är det även nödvändigt att även gå tillbaks och undersöka tidigare erfarenheter i livet.

Terapiarbetet i KBT är tidsbegränsat och strukturerat. Det handlar oftast om kortare behandlingskontakter. En terapi inleds med en kartläggning av vad problemen består i, och vad som terapeuten och klienten beslutar att de tillsammans ska arbeta med. Det fortsatta arbetet baseras på den problemformulering och behandlingsplan som en tillsammans har utarbetat. Varje samtal är 50 min långt.

Ibland behöver en inte gå in i en psykoterapiprocess med klart uppsatta mål. En kan behöva samtala med en professionell person för att finna vägledning i livet kring de svårigheter som kan uppstå. Det är då inte nödvändigt med en längre psykoterapi utan kan räcka med några enstaka samtal.

Psykoterapi via Videosamtal – Behandling på distans

Som komplement till våra samtalsträffar på mottagningen i Umeå erbjuder vi behandling på distans. Med hjälp av din dator, surfplatta eller mobiltelefon kan du möta Örjan Magnusson via en säker och användarvänlig lösning för videosamtal.

Ett digitalt videosamtal är precis som att träffa en psykolog/psykoterapeut på plats. Oavsett var du bor eller om du har svårt att få tiden att räcka till, kan du få behandling på samma villkor som när du besöker vår mottagning i Umeå. Läs mer om behandling på distans här.

KBT och Hypnos

Ibland kan det vara lämpligt att använda sig av hypnos som komplement i en psykoterapi. Våra klienter kan i vissa fall erbjudas hypnos som stöd i behandlingen.

Att använda hypnos i KBT handlar om en förstärkning de befintliga metoderna. Hypnosen hjälper till att hålla ett starkare fokus och en mer riktad uppmärksamhet på de förändringsmekanismer som psykoterapin erbjuder.

I KBT använder vi oss ibland av inre exponering, imaginär exponering, som ett första förberedande steg inför att klienten sedan ska exponera sig in vivo, dvs i det verkliga livet. Vi vet nu, utifrån senare forskning, att vår hjärna reagerar på liknande sätt vid en inre exponering som vid en yttre exponering.

Då människors problem en gång har uppstått, dvs då tankemönster och beteenden en gång har lärts in, har klienten varit mycket fokuserad. Mycket fokuserad på faror och upplevelserna av det obehagliga som hänt. I hypnosen använder vi också denna fokusering för att ”bygga om” de besvärliga hindren livet. Vi använder oss av den fokusering som tidigare skapade problem, till att nu istället komma förbi problemen.

Mindfulness är en användbar teknik som har integrerats i KBT. Då man gör jämförelser med hypnosen så kan man se stora likheter. En viktig komponent som hypnosen också har är den tydliga förändringsvariabeln, som är så viktig då man använder sig av den inom KBT.

Socialstyrelsen har fastslagit att man enligt patientsäkerhetslagen måste vara legitimerad inom vårdyrket för att behandla med hypnos och kunna stödja det genom vetenskapliga metoder. Läs mer om hypnos och KBT i Sokraten, sfKBT:s medlemstidning. 

Parsamtal och familjesamtal

Par- och familjesamtal handlar oftast om ett fåtal samtal med lite längre tid mellan träffarna. Detta för att deltagarna själva ska få tid till att arbeta med förändringar i relationerna. Vid par- och familjesamtal behövs 1,5 tim för att samtliga ska komma till tals och ge sin bild av de problem paret eller familjen söker hjälp för.

Ungdomsterapi

Ungdomar lever ibland ett utsatt liv i det samhälle som vuxit fram. De kan ibland behöva en kortare samtalskontakt för att komma vidare i livet. Det kan handla om nedstämdhet, ångest och oro, eller något som hänt dem i livet och som behöver bearbetas. I arbetet med ungdomar är det oftast relativt enkelt att hitta kraft, och att finna vägar till förändring. Ibland behöver ungdomen få samtala om sådant som är svårt att tala med sina föräldrar om. Det kan i vissa fall vara bra att växla mellan enskilda samtal och föräldra-barn samtal/familjesamtal.

Mer information

Några av de problem och svårigheter som kan vara anledning till att man söker psykoterapi beskrivs mer utförligt här.

Här har vi samlat information som kan vara bra att ta del av inför vårt första samtal.

Se även boktips och länkar.