Nedstämdhet och depression

En depression kan börja med ett naturligt funderande över hur man har det i livet, hur saker och ting vart och skulle det skulle kunna bli i framtiden. Detta funderande kan ibland leda till nedstämdhet som ofta försvinner då nya saker händer i livet. Ibland kan man dock fastna i hopplöshet och passivitet. Det blir då svårt att känna glädje för det som livet kan erbjuda samt att det kan bli tungt att ta för sig för saker rent praktiskt. Om man har fastnat i dessa onda cirklar med hopplöshetskänslor, negativa tankar och låg aktivitet så kan det behövas professionell hjälp för att kunna ta sig vidare. Internationella studier visar på att KBT har god effekt på depressioner.

SBU-rapport om behandling av depression (PDF).

Oro och ångest

Rädsla är en naturlig reaktion på något hotande i livet. Ibland kan man drabbas av samma rädsla utifrån en oroande tanke. Rädslan kan då styra ens beteende så man börjar undvika vissa människor eller olika situationer. Ibland kan oron och rädslan leda till att man undviker att träffa människor i grupp eller undviker situationer där skulle kunna möta det man är rädd för. Dessa rädslor har då blivit mer orealistiska och ett hinder i livet. Detta är något som man kan komma tillrätta med i KBT. Internationella studier visar på att KBT har god effekt på olika former av oro och ångest.

SBU-rapport om behandling av ångest (PDF).

Panikångest

Panikångest uppträder i form av plötsliga attacker. Dessa attacker kan dyka upp till synes helt utan förvarning. Då den uppkommer drabbas man av stark rädsla och oro. Vanliga symtom är känsla av andnöd, hjärtklappning, bröstsmärtor, svettningar och yrsel. Det kan även sticka i händer och fötter och kännas allmänt ostadigt i kroppen. Då man upplever detta uppstår ofta oro över att svimma, att man håller på att bli tokig eller att man kommer att bete sig okontrollerat på något sätt.

Panikångest är inte något livshotande trots att det kan upplevas så utan har sitt ursprung i en övertolkning av någon fysisk reaktion i kroppen. Den personliga upplevelsen vid en panikattack är dock mycket skrämmande för den som drabbats, vilket kan resultera i en ökad rädsla och undvikande beteende i livet. I en KBT får man arbeta med att ifrågasätta sina personliga tolkningar och kunna ta sig tillbaks till ett fungerande vardagsliv. 

Social oro och social fobi

Vid social oro har man sedan länge lärt sig att undvika situationer där man riskerar att bli granskad av andra människor. Det kan handla om att sitta tyst och försöka att inte synas på fikaraster eller helt undvika sådana situationer där flertalet människor samlas. I grunden handlar det om rädsla att inte duga inför andra. Dessa rädslor att göra bort sig, att vara pinsam eller löjlig, upptar en stor del av personens tillvaro. Dessa människor beskriver ibland rädsla för att rodna, att tappa tråden och uppfattas som otydlig, att stamma eller tappa orden, att råka säga något olämpligt, att tappa något eller skvimpa ut kaffet.

Situationer som kan upplevas som ångestväckande är ofta personalmöten, grupparbeten, kurssammankomster, bjudningar eller måltider på restaurang. Inför sådana situationer kan personen uppleva panik, hjärtklappning, svettningar, matthetskänsla och orolig mage. Känslan av att inte kunna kontrollera dessa reaktioner i situationer som andra ser som vardagliga kan ge känslor av hopplöshet och skam. I förlängningen kan det undvikande beteendet ge allvarliga hinder i livet och kan även leda till depression.

Personer med dessa besvär tror ofta att de är ensam om detta. Var tionde person besväras mer eller mindre någon gång i livet av social oro och det är lika många män som kvinnor. Ungefär en fjärdedel av dessa använder alkohol för att dämpa sin oro vilket leder till onda cirklar som är svåra att själv bryta. Närmare hälften hamnar i hopplöshetskänslor och depression.

Det är tyvärr sällan som man söker hjälp för sin sociala oro. I KBT ser man över de förutfattade meningar som personen har om hur andra ser på en. Man arbetar med hemuppgifter för att finna alternativa sätt att se på det som händer, och för att i praktiken träna andra sätt att förhålla sig i sociala situationer.

Fobier

Fobier kan handla om en stark oro inför vissa avgränsade föremål, djur eller situationer. Det kan vara ormar, spindlar, blod, hissar eller höga höjder. Denna form av fobier kan oftast behandlas med kortare intensiva behandlingsinsatser. Fobier med stark oro inför allmänna platser såsom öppna torg, folksamlingar, tunnlar, broar eller bussar kräver ofta lite längre behandlingsinsatser. I dessa fall lider personen av rädslan för att inte kunna fly undan situationen eller rädslan för att inte kunna få hjälp om man t ex skulle drabbas av en panikattack.

Behandlingen sker genom att ifrågasätta sin oro och successivt utsätta sig för det som kan upplevas obehagligt. KBT har de metoder som har visat sig vara effektiva vid behandling av fobier.

Sömnproblem

Sömnstörningar har visat sig ständigt öka i befolkningen för varje år som går. Omgivningen kräver mer och mer att vi människor kan ta in information snabbare och effektivare än förr. Denna stress kan föra med sig oro över hur man ska få ihop allt i livet. Det är lätt att detta oroande och grubblande stör sömnen. För lite sömn kan leda till koncentrationsproblem, depression, ångest och andra problem i vardagen. Om man ständigt känner sig trött kan det leda till att man inte klarar av vare sig arbetet, familjen eller fritiden.

En sömnstörning kan handla om svårigheter att somna in, för tidigt uppvaknande eller flera uppvaknanden under natten. Ibland är sömnstörningar kopplade till andra psykiska problem såsom depression och ångest. I andra fall lider man bara av en sömnstörning som man behöver komma tillrätta med. KBT har metoder för att arbeta med sådana problem. Här hittar du tips på böcker om KBT och sömnproblem.

Stress och Utmattningssyndrom

Utbrändhet eller som det nu kallas; Utmattningssyndrom kan se ut på många olika sätt. Då det blir för mycket i livet både vad det gäller arbetet, familjelivet och fritiden signalerar kroppen på olika sätt att den inte mår bra. Det är då lätt att man struntar i dessa signaler eller kanske inte till en början märker av dem. Det är på så sätt som det kan gå för långt och signalerna blir till stressymtom. Dessa symtom kan vara huvudvärk, magsmärtor, anspänningar i kroppen, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, irritation, likgiltighet och socialt avståndstagande.

I vissa fall har kroppen precis börjat signalera och andra fall har det gått så långt att en sjukskrivning har varit nödvändig. I en KBT-behandling kartlägger en hur personen fungerar i tankar, känslor och beteenden och vilka typiska mönster som personen har vid stress. Behandlingen består både av återhämtning och ett förändringsarbete.