Hos oss får du handledning antingen individuellt eller i grupp med utgångspunkt i just ditt verksamhetsområde. Våra uppdragsgivare kommer både från privat och offentlig sektor.

Vi har lång erfarenhet av att handleda inom ett stort antal olika verksamheter, exempelvis socialtjänst, psykiatrisk verksamhet, behandlingshem, beroendebehandling och skolverksamhet.

Vår utbildningshandledning har riktats mot studentgrupper både vid Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet och vid privata utbildningsföretag.

Verksamhetshandledning

I många verksamheter där man arbetar i möten med människor kan man behöva stöd i form av handledning. Med hjälp av handledningen kan man kontinuerligt utvecklas och orka med att hantera svåra situationer. Arbetets utmaningar kan påverka medarbetaren personligen och leda till psykisk ohälsa. Utmaningarna kan även orsaka destruktiva grupprocesser som kan behöva bearbetas och motverkas i tid.

Verksamhetshandledningens fokus kan ligga på samtalstekniker med klienter eller inom arbetsgruppen, stresshantering, struktur och logistik i sitt dagliga arbete, grupprocesser eller organisatoriska frågor. Tillsammans arbetar vi fram alternativa sätt att ta sig an problem i arbetet. Vi använder oss av allt från konkreta råd till övningar och miniföreläsningar kring användbara teorier och arbetsmodeller. Målsättningen är att åstadkomma en friktionsfri verksamhet, ökad arbetstillfredställelse och känsla av professionalitet.

Handledning i KBT – Kognitiv beteendeterapi

De yrkespersoner som bedriver psykologisk och psykoterapeutisk behandling behöver ofta stöd i sitt arbete genom kontinuerlig handledning. Handledning är ett sätt att vidmakthålla och utveckla sina kunskaper.

Den kunskap som en utbildning i psykoterapi ger är en start, som sedan behöver upprätthållas med handledning för att inte falla i glömska. Handledning i psykoterapi ges antingen individuellt eller i grupp.

Våra handledare är både kompetens som leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT-inriktning, samt har universitetsutbildning i handledning med KBT-inriktning.

Chefshandledning

Chefshandledning riktar sig till dig i arbetsledande position, till dig som önskar öka på sin ledarkompetens, och till dig som önskar få praktiska tips för att hantera svåra situationer som chefer ofta hamnar i. Chefshandledning ger dig ett unikt tillfälle vid varje handledningstillfälle att lyfta dina individuella frågor, och få ett personligt stöd som är anpassat till just dig och din situation.

Du som chef behöver ofta driva förändringar, bemöta motstånd och stärka sammanhållningen i din organisation. I chefshandledningen arbetar du med att som ledare kunna skapa ett värdebaserat, coachande och hälsofrämjande ledarskap.

En chef som befinner sig högt upp i en organisation har i allmänhet få personer att anförtro sig till. Ju högre chefsnivå desto färre nära relationer har man inom organisationen. Den egna företagshälsovården är oftast inte något alternativ för det man som hög chef behöver. Ett bättre alternativ kan vara att istället vända sig till en oberoende part för chefshandledning.

Vår chefshandledning fokuserar på beteenden hos dig själv och dina medarbetare. Målsättningen i handledningen är att finna mer praktiska strategier för att åstadkomma en bättre effektivitet både hos dig själv och din arbetsgrupp. Eftersom vi har beteenden som fokus är det även möjligt att mäta om utveckling utifrån handledningen har skett.

Vår chefshandledning är ofta utspridd på en längre period, förslagsvis på årsbasis. Vi planerar in tätare träffar i början för att sedan glesa ut dem. Under tiden mellan våra individuella handledningsträffar får du med dig hemuppgifter att arbeta med. Chefshandledningen bygger till viss del på modellen OBM, Organizational Behavior Management, som handlar om KBT för ledarskap och organisationer.

För en utförligare beskrivning av vår chefshandledning ber vi er skicka en förfrågan via e-post. Kontakta oss.

Exempel på våra handledningsuppdrag

Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Region Norrbotten

Umeå Kommun
Umeå Universitet
Mittuniversitetet, Östersund
Företagshälsovård
Statliga myndigheter
HVB-hem
Öppenvårdsbehandling för unga
Missbruksvård